PRIVACYVERKLARING.

Uw persoonsgegevens worden door ons, Opel Automobile GmbH., Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, op de hieronder beschreven manier verwerkt, ten behoeve van het beheer van klachten en/of om aan een verzoek van u te voldoen.

 

De gegevensverwerking geschiedt conform Art. 6 (1) a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wanneer u voor specifieke doeleinden toestemming hebt gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens en/of   Art. 6 (1) b) van de AVG wanneer het gaat om een klantverzoek.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij de hieronder genoemde gegevenselementen voor de hierboven genoemde doeleinden, in verbinding met de informatie die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw klacht en/of verzoek:

 

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (vast en mobiel), geslacht, social media-adres, postadres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats) en het chassisnummer en kentekennummer van uw Opel voertuig.

 

De hierboven genoemde gegevens zullen in het geval van klachten en/of verzoeken maximaal 6 jaar en in het geval van juridische kwesties maximaal 15 jaar bewaard worden.

 

Wij delen de hierboven genoemde gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden, wanneer dit noodzakelijk is voor het klachtenbeheer en/of om aan uw verzoek te voldoen, met de door u geselecteerde Opel dealer en/of een andere betrokken Opel partner.

 

Wij delen de hierboven genoemde persoonsgegevens ten behoeve van

 

administratieve ondersteuning met de respectievelijke betrokken dienstverleners. In het bijzonder delen wij uw gegevens ten behoeve van de opslag ervan met onze IT-leverancier, GM Holdings LLC, gevestigd op het adres 27211 Centerville Road, New Castle County, Wilmington, Delaware, Verenigde Staten en met een hoofdkantoor op het adres 300 Renaissance Center, P.O. Box 400, Detroit, Michigan, Verenigde Staten, die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in een land waarvoor de Europese Commissie nog geen passend beschermingsniveau heeft vastgesteld. Er zijn echter wel adequate beschermingsmaatregelen aanwezig, in de vorm van modelcontractbepalingen die voldoen aan de EU-privacywetgeving. Wilt u deze bepalingen ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen aan privacyrights@opel.com.

 

Wij delen de ondergenoemde persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden in het bijzonder met de volgende dienstverleners: 

 

Voornaam, achternaam en e-mailadres voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven: INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Roemenië.

 

UW RECHTEN.

Als betrokkene hebt u recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering (recht om vergeten te worden), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens (gegevensportabiliteit) en het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) e) en f) van

de AVG, en voor zover de gegevens verwerkt worden ten behoeve van Direct Marketing doeleinden, conform de toepasbare wettelijke bepalingen.

 

Wij maken u erop attent dat bovengenoemde rechten door wettelijke bepalingen beperkt kunnen worden en dat wij mogelijk slechts onder bepaalde voorwaarden aan deze rechten dienen te voldoen.

 

Wilt u van één of meer van bovenstaande rechten gebruik maken, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen via een e-mail aan privacyrights@opel.com of een brief met dit verzoek te zenden aan:

 

Opel Automobile GmbH

DGSVO,

IPC C1-99,

D-65423 Rüsselsheim am Main.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw persoonsgegevens te allen tijde aanpassen (bijv. bij een adreswijziging).

 

Wilt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen (art. 77 van de AVG), dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verantwoordelijke Privacy Autoriteit in het land waar u zich bevindt. Voor Nederland is dit:

 

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN.

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. In dit geval verzoeken wij u hierover een e-mail te sturen aan: opel.klantenservice.nl@opel.com

 

De intrekking van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor de wettigmatigheid van de verwerking op basis van uw instemming vóór uw intrekking. 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN
Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland, telefoon: +49(0)6142 – 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de, de namen van leden van het management kunt u hier vinden: https://www.opel.de/tools/impressum.html

Data Protection Officer:

Post: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany

E-Mail: Datenschutz@opel.com