Corporation

ONDERNEMING.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We rapporteren jaarlijks over duurzaamheid en behandelen daarbij een brede waaier aan onderwerpen, van het milieu en ons streven naar CO2-neutrale autoproductie tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaam ketenbeheer, nieuwe technologieën en veiligheid. 

 

Sinds 2018 nemen we deel aan de rapportage van Groupe PSA inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ISO 14001/50001-certificaten.

Onze productievestigingen en een aantal specifieke niet-productielocaties passen milieubeheersystemen toe die een ISO 14001-certificaat hebben ontvangen. De ISO 14001-norm vormt een wereldwijd erkende grondslag voor de ontwikkeling van milieubeheersystemen om milieudoelstellingen te bereiken, nalevingsverplichtingen te beheren en milieuprestaties te verbeteren. Bovendien is onze fabriek in Zaragoza ook gecertificeerd volgens EMAS. EMAS (het Europees Milieumanagement- en Audit Schema) is een vrijwillig te gebruiken instrument dat gebaseerd is op EU-Verordening 1221/2009 en dat bedrijven en organisaties, ongeacht hun omvang of sector, helpt om hun milieuprestaties constant te verbeteren.

 

De meeste van onze energiebeheersystemen zijn gecertificeerd volgens ISO 50001. Het ISO 50001-certificaat ondersteunt ondernemingen in alle sectoren in het efficiënte gebruik van energie om kosten te verlagen en middelen te besparen. Het laat bedrijven een efficiënt energiebeleid ontwikkelen en uitvoeren en laat ze met gegevensanalyse beoordelen of ze hun doelen bereiken.

MILIEU- & ENERGIEBELEID.

We nemen onze verantwoordelijkheden tegenover het milieu au sérieux. Het milieu- & energiebeleid van Opel/Vauxhall dient als raamwerk en richtlijn voor onze werknemers en geeft een overzicht van onze verbintenissen inzake milieubescherming, energieprestaties en duurzaamheid.

 

Visie

 

Opel/Vauxhall streeft ernaar om te worden erkend als een toonaangevende autobouwer en leverancier van mobiliteitsoplossingen die CO2-neutraal en afvalvrij opereert.

 

Milieu- en energieprincipes

 

Opel/Vauxhall verbindt zich ertoe de menselijke gezondheid, natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beschermen. Deze toewijding vereist onder andere dat we de wet naleven, maar gaat ook veel verder en brengt de integratie van milieuvriendelijke en energiebewuste praktijken in alle zakelijke beslissingen met zich mee. Opel/Vauxhall wil zijn milieu- en energieprestaties voortdurend blijven verbeteren door gepaste doelstellingen en streefcijfers vast te leggen, de nodige middelen te voorzien en beheersystemen in te voeren. De onderstaande milieu-/energieprincipes bieden het kader om deze doelstellingen en streefcijfers vast te leggen en begeleiden het personeel van Opel/Vauxhall in hun dagelijks werk.

 

  • We verbinden ons ertoe met onze handelingen het milieu te beschermen en te herstellen. Dit betekent onder andere dat we afval en emissies beperken, zuinig omgaan met hulpbronnen, energie besparen en materialen recycleren tijdens elke fase van de levenscyclus van ons product.
  • We zullen de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen en duurzame mobiliteitsdiensten blijven nastreven om verontreinigende emissies te bestrijden.
  • We zullen de aankoop van energie-efficiënte producten en diensten en ontwerpen om energieprestaties te verbeteren, blijven ondersteunen.
  • We zullen blijven samenwerken met overheidsinstanties om technisch en financieel verantwoorde milieuwet- en -regelgeving te ontwikkelen.
  • We zullen nalevingsverplichtingen blijven nakomen, waaronder wettelijke en andere eisen die Opel/Vauxhall onderschrijft inzake energiegebruik, -verbruik en -efficiëntie en het milieu.
  • We zullen op onze productielocaties milieubescherming blijven beheren met beheersystemen die gecertificeerd zijn volgens ISO 14001 of EMAS. Bij niet-productielocaties zal het vereiste niveau voor het beheersysteem worden bepaald op basis van risicobeoordelingen. Op de meeste van onze productielocaties worden energieprestaties beheerd a.d.h.v. beheersystemen die een ISO 50001-certificaat hebben ontvangen en we zijn een strategie aan het ontwikkelen om dergelijke systemen op alle productielocaties in te voeren. We zullen onze beheersystemen voortdurend blijven verbeteren om onze milieu- en energieprestaties aan te scherpen.
  • We zullen onze leveranciers vragen om systemen toe te passen die gecertificeerd zijn volgens ISO 14001/ ISO 50001 of gelijkwaardige normen. Bovendien zullen we milieu- en energieprestaties hanteren als een van de prestatiecriteria wanneer we leveranciers selecteren.
  • We zullen operationele taken in het kader van milieu/energie blijven integreren in onze productiesystemen en in onze logistieke, plannings- en onderhoudsactiviteiten. Zo bevorderen we het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van elke werknemer en kunnen we ons risico beter beheersen.
  • We zijn aanspreekbaar en staan in dialoog met interne en externe belanghebbenden. Dat betekent ook dat we informatie ter beschikking stellen over onze milieu- en energieprestaties en dat we initiatieven die milieubewustzijn, biodiversiteit en energiebewustzijn bevorderen, actief steunen.
  • We zetten ons in om onze organisatie te transformeren tot een uiterst energie-efficiënte onderneming.